تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - تفسیر دور نهم و دهم رویارویی مات شاه
شنبه 17 اسفند 1387

تفسیر دور نهم و دهم رویارویی مات شاه

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    

(9) Karpov,Anatoly (2644) - Ghaem Maghami,Ehsan (2604) [E32]

Mate of the king (Blitz) (9), 02.02.2009

[Fritz 11 (10s)]

E32: Nimzo-Indian: Classical (4 Qc2): 4...0–0

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 0–0 5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 b5 7.cxb5 c6 8.f3 Nd5 9.Qd3 cxb5 10.e4 Nb6 11.Nh3

آحرین حركت گشایش كتاب.

11...Nc6 12.Be2

12.Nf4 d5=

12...d5 13.exd5

13.0–0 dxe4 14.fxe4 Qxd4+ 15.Nf2 Qxd3 16.Bxd3 e5³

13...Qxd5 14.Be3 Nc4 15.Bf2 h6

كنترل g5.

15...Rd8 16.0–0–0³

16.0–0

16.a4 Nxb2 17.Qxb5 Rb8 18.Qxd5 exd5²

16...e5

تهدید سیاه گرفتن مهره با e5xd4 است.

17.b3

تهدید سفید گرفتن مهره با b3xc4 است.

17...Nb6

17...N4a5 18.dxe5 Qxd3 19.Bxd3 Bxh3 20.gxh3 Nxb3 21.Rad1 Nxe5 22.Bxb5=

18.dxe5 Bxh3 19.Qxd5 Nxd5 20.gxh3 Nc3 21.Rfe1 Nxe5 22.Kg2 Nxe2 23.Rxe2 Nd3 24.Bg3

24.Rd2 Nxf2 25.Kxf2 a6=

24...Rfe8

تهدید سیاه گرفتن مهره با Re8xe2 است.

24...Rfc8 25.b4³

25.Rd2=

تهدید سفید گرفتن مهره با Rd2xd3 است.

 

25...Nc5

تهدید سیاه گرفتن مهره با Nc5xb3 است.

 

26.Rd5

26.Rad1 Nxb3 27.Rb2 Re3=

26...Re2+

26...Nxb3 27.Rb1 Re2+ 28.Kh1=

27.Bf2

27.Kf1!? یك انتخاب جالب توجه است:

27.Kf1!? Rc2 28.b4=

27...Nxb3µ 28.Rb1

تهدید سفید گرفتن مهره باRb1xb3  است.

 

28...Na5

28...Rc8!? 29.Kg3 Rcc2 30.Rxb5 Rxf2 31.Rb8+ Kh7 32.R1xb3 Rxh2µ

29.Rbxb5= Nc4

تهدید سیاه گرفتن مهره با Nc4xa3 است.

30.Kg3 Rae8 31.h4 Nxa3 32.Ra5

تهدید سفید گرفتن مهره با Ra5xa3 است.

 

32...Nc4 33.Rxa7 R2e6 34.h5 Re5

تهدید سیاه گرفتن مهره با Re5xd5 است.

 

35.Rd4 Rc8 36.Rdd7

تهدید سفید گرفتن مهره با Rd7xf7 است.

 

36.Kh4 Rb5=

36...Rg5+³ 37.Kf4 Ne5

تهدید سیاه گرفتن مهره با Ne5xd7 است.

 

38.Re7?

38.Rdc7 Nd3+ 39.Ke3 Rxc7 40.Rxc7 Nxf2 41.Kxf2 Rxh5 42.Rc8+ Kh7³

38...Nd3+

چنگال سیاه f2+f4. 38...Nc6 با برتری مختصر سیاه:

38...Nc6 39.Rxf7 Nxa7 40.Rxa7 Rc4+ 41.Ke3 Re5+ 42.Kd2 Rxh5–+

39.Ke3³ Nxf2 40.Kxf2

یك آخر بازی رخ.

40...Rf5 41.Ra3 Rf8 42.Kg3 Rxh5 43.h4 Rf5 44.Ra4 Rd8 45.Rf4 Rxf4 46.Kxf4 Rd6 47.Kg3 h5 48.Re5 g6 49.Ra5 Kg7 50.Ra4 Rd3 51.Ra6 Rd7 52.Rb6 f6 53.Ra6 Re7 54.Rb6 Kf7 55.Ra6 Re2 56.Rb6 Re1 57.Ra6 g5 58.hxg5 fxg5

سیاه یك پیاده ی رونده ی جدید در h5 درست می كند.

59.Rh6 Rh1 60.Kg2

تهدید سفید گرفتن مهره با Kg2xh1 است.

60...Rh4 61.Kg3

61.f4 g4=

61...Kg7³ 62.Ra6 Rf4

62...Rd4 63.Rc6³

63.Rb6

حركت 63.Ra7+!? انتخابی نگهدارنده به نظر می رسد:

63.Ra7+!? Kg6 64.Ra6+ Kf5 65.Ra5+ Kf6 66.Ra6+ Ke7 67.Ra7+ Ke6 68.Ra6+ Kd7 69.Ra5=

63...Rf6

تهدید سیاه گرفتن مهره با Rf6xb6 است.

 

64.Rb5

تهدید سفید گرفتن مهره با Rb5xg5 است.

 

64...Kg6 65.Ra5 Rd6 66.Ra2 h4+

سیاه فضای بیشتری را در اختیار می گیرد. 

67.Kg2 Rd5 68.Rb2 Kf5 69.Re2 Rd4 70.Ra2 Kf4 71.Re2??

71.Kf2 Rc4³

71...Rc4

71...h3+ 72.Kh2 Kxf3–+

72.Ra2³ Rb4 73.Re2??

73.Rc2³ بهترین انتخاب برای حفظ بازی است.

73...h3+–+ 74.Kf2

74.Kh2 Kxf3 75.Re7–+

74...Rc4

74...g4 و نتیجه ی بازی واضح است.

74...g4 75.fxg4 Rb1–+

75.Ra2= g4

75...g4 76.fxg4 h2=  0–1

 

 

 

(10) Ghaem Maghami,Ehsan (2604) - Karpov,Anatoly (2644) [B14]

Mate of the king (Blitz) (10), 02.02.2009

[Fritz 11 (10s)]

B14: Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack with 5...e6 and 5...g6

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5 Nxd5 8.Qc2 Nc6 9.Bd3 Ba5 10.a3 h6 11.0–0 0–0 12.Rd1

آخرین حركت گشایش كتاب. سفید از وضعیت بسیار فعالی برخوردار است.

12...Nce7 13.Ne5

سیاه وضعیتی فشرده دارد.

13...Bd7 14.Ne4

وضعیت سفید همچنان بسیار فعال است.

14...Nf5

تهدید سیاه گرفتن مهره با Nf5xd4 است.

15.Nc5 Bc8 16.b4

تهدید سفید گرفتن مهره با b4xa5 است.

16...Bc7 17.Bb2 b6

تهدید سیاه گرفتن مهره با b6xc5 است.

18.Ne4 Bb7 19.g3

حفاظت از f4+h4.

19...Rc8 20.Qe2 Qe7

20...Nde7 21.Rac1=

21.Rac1 Bb8 22.b5 Rxc1 23.Rxc1

وضعیت سیاه فشرده است.

23.Bxc1?? Nxd4 24.Qe1 Bxe5–+

23...Rd8 24.Nc6 Bxc6 25.bxc6

سفید از موقعیت دو فیل برخوردار است.

25...Nc7

حمله به پیاده ی عقب افتاده در d4.

26.Rc4

26.d5 Nxd5 27.Qg4 Kf8

26...b5

26...Nb5 27.d5 Rxd5=

27.Rc3

سفید با 27.Rb4² می توانست امیدوار باشد.

27...Nxd4µ 28.Qh5 Rd5 29.Qd1 a5 30.Rc1 Ba7 31.Kg2 a4 32.Qd2?

32.Nc3 Rd6 33.Ne2

32...Nb3–+ 33.Qc3

33.Qc2 Nxc1 34.Bxc1–+

33...Bd4 34.Qa5

34.Qc2 آخرین امید است.

34.Qc2 Bxb2 35.Qxb2 Nxc1 36.Bc2–+

34...Nxa5

34...Nxa5 35.Nc3 Bxc3 36.Rxc3 b4 37.axb4 Qxb4–+  0–1