تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - تفسیر دور اول و دوم مسابقه ی سریع از رویارویی مات شاه

(5) Ghaem Maghami,Ehsan (2604) - Karpov,Anatoly (2664) [B14]

Mate of the king (Rapid) Tehran (5), 02.02.2009

[Fritz 11 (10s)]

B14: Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack with 5...e6 and 5...g6

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5 Nxd5 8.Qc2 Nc6 9.a3 Nxc3 10.bxc3 Ba5 11.Bd3 Nxd4 12.Nxd4 Qxd4

حمله به پیاده ی تنها در c3

13.Bb5+ Bd7 14.0–0 Qe5 15.Bxd7+

آخرین حرکت گشایش کتابی

15...Kxd7

سیاه حق قلعه گیری را از کف می دهد.

16.Qa4+ Ke7 17.Rb1 b6 18.Rb5

تهدید سفید گرفتن مهره با Rb5xe5 است.

18...Qc7

و نه:

18...Qxc3 19.Bb2 Qc7 20.Be5+-

19.Qg4

19.Bf4 Qc8=

سیاه نمی تواند با 19...Qxc3?? پیاده را هضم کند چرا که: 

19...Qxc3??20.Rc1+-

19...Kf8

19...Bxc3!? 20.Bf4 Qc6µ

20.c4= h5

تهدید سیاه گرفتن مهره با h5xg4 است.

21.Qf3

تهدید سفید گرفتن مهره با Qf3xa8 است.

21.Rxh5 Rxh5 22.Qxh5 Kg8=

21...Rc8³ 22.Bb2

¹22.Bg5³

22...Kg8??

حرکتی که ضعف وضعیت را بدنبال دارد.

¹22...Qxc4!? 23.a4 Rh6³

23.Rd1

23.Rg5!? g6 24.Qf6 Rh7+-

23...Rh6

23...Rd8²

24.c5

سوار سیاه در a5 نمی تواند حرکت کند.

¹24.Rg5 Rg6 25.Rxh5²

24...a6³

تهدید سیاه گرفتن مهره با a6xb5 است. واضح است که پیاده نمی تواند پیاده را بگیرد: 

24...bxc5?? 25.Rb7 Rf8 26.Rxc7 Bxc7 27.Rd7+-

25.Rb3 Qxc5 26.g3 h4 27.Rc1??

بروز مشکلاتی به مراتب سخت تر.

27.Qg4 g6 28.Rc1 Qxc1+ 29.Bxc1 Rxc1+ 30.Kg2 h3+ 31.Kf3³

27...Qxc1+–+ 28.Bxc1 Rxc1+ 29.Kg2 h3# 0–1

 

(6) Karpov,Anatoly (2644) - Ghaem Maghami,Ehsan (2604) [E36]

Mate of the king (Rapid) Tehran (6), 01.02.2009

[Fritz 11 (10s)]

E36: Nimzo-Indian: Classical: 4...d5 5 a3

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 d5 5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 dxc4 7.Qxc4 b6 8.Nf3 0–0 9.Bg5 Ba6 10.Qc2 Nbd7

آخرین حرکت گشایشی کتابی.

11.Rd1 Qc8 12.e4

12.g3 Bb7=

12...Bxf1³ 13.Rxf1

سفید فرصت قلعه گیری را از دست می دهد.

13...Qb7 14.Bxf6 Nxf6 15.e5

تهدید سفید گرفتن مهره با e5xf6 است.

15...Ne4

15...Nd5 16.Ng5 g6 17.Ne4³

16.Rd3

16.Ng1!? حرکت با ارزشی به نظر می رسد.

16.Ng1!? 16...f6 17.f3²

16...c5

16...Rac8 17.Re3 f5 18.exf6 Nxf6 19.b4³

17.Re3= f5 18.exf6 Nxf6 19.Qb3

19.dxc5!? bxc5 20.Ng5

(20.Qxc5?? Rac8 21.Qe5 Rc1+ 22.Ke2 Qa6+ 23.Rd3 Rxf1 24.Kxf1 Qxd3+ 25.Qe2 Qd5–+ )

20.Rxe6 نیز انتخاب مناسبی نیست.

(20.Rxe6 20...Qd5 21.Re3 Rae8³)

20...Qxg2 21.Nxe6³

19...Nd5µ 20.Re5

20.Rxe6!? Rac8 21.Kd1µ

20...Rac8–+ 21.Ng5 Nf4 22.dxc5??

سفید از بازی جداست.

22.Nxe6 c4 23.Qg3 Nd3+

23...Nxg2+ انتخاب کم چاذبه تری ست.

(23...Nxg2+ 24.Ke2 Rf6 25.Rg1²)

24.Ke2 Nxe5 25.Qxe5 Rf6–+ (25...Qxg2?! 26.Nxf8 Rxf8 27.Qe6+ Kh8 28.Qxc4µ)  

22...Rfd8

¹22...Rcd8

و سیاه آرامش خود را باز می یابد.

23.Re4 Nd3+ 24.Ke2 Rxf2+ 25.Ke3 Nxc5–+

23.Rxe6??

سفید در مواجهه با یک وضعیت مهیب خرد می شود.

¹23.Nxe6 Nxg2+ 24.Ke2 Qa6+ 25.Kf3 Rd3+ 26.Qxd3 Qxd3+ 27.Kxg2 bxc5 28.Rfe1–+

23...Nxg2+ 24.Ke2 Qa6+ 25.Kf3 Rd3+

25...Qxf1?? 26.Re8#

26.Qxd3 Qxd3+ 27.Kxg2 Qf5

27...Qd5+ ممکن است راه کوتاه تری باشد.

¹27...Qd5+ 28.f3 Qxg5+ 29.Kh1–+

28.f4 Qg4+ 29.Kh1 h6 30.Re5

30.Rg1 خوب نیست. اما در غیر اینصورت چه می توان کرد؟

30.Rg1 30...Qf5 31.Re7 hxg5 32.Rxg5 Qb1+ 33.Rg1 Qxb2 34.cxb6 axb6 35.f5–+

30...hxg5 31.Rxg5 Qe2 32.Rfg1 Qf3+ 33.R1g2 Rc7 34.h4

از 34.R5g3 کمک زیادی بر نمی آید.

34.R5g3 34...Qxf4 35.b4 bxc5 36.bxc5 Qc1+ 37.Rg1 Qxc5–+

34...Qf1+ 35.Kh2 Qxf4+ 36.Kh3 bxc5 37.R5g4

37.b3 چیزی را تغییر نمی دهد.

37.b3 37...Qe4–+

37...Qf5 38.Kh2 Rb7

38...Qe5+ چنگ و دندان سیاه را تیز تر می کند.

¹38...Qe5+ 39.Kh3 Rb7–+

39.b4

39.b3–+ آخرین دستاویز ناچیز.

39...Qe5+ 40.R2g3 cxb4 41.axb4 Qe7 42.Rb3 Qe2+ 43.Kh3 Qf1+ 44.Kh2 Rf7

44...Rd7 ممکن است راه کوتاه تری باشد.

¹44...Rd7 45.Rbg3 Rd2+ 46.Rg2 Rxg2+ 47.Rxg2 Qf4+ 48.Kh3 Qxb4 49.Rg5–+

45.Rbg3

45.Rb2 نمی تواند آنچه در چنته ی حریف است را تغییر بدهد.

45.Rb2 45...Rf2+ 46.Rxf2 Qxf2+ 47.Kh3 Qf3+ 48.Rg3 Qh1+ 49.Kg4 Qe4+ 50.Kh3 Qxb4–+

45...Rf2+ 46.Rg2 Rxg2+ 47.Rxg2 Qf4+ 48.Kh3 Qxb4

48...Qxb4 49.Re2 a5–+  0–1