تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - دور سوم و دور چهارم مات شاه
سه شنبه 29 بهمن 1387

دور سوم و دور چهارم مات شاه

   نوشته شده توسط: خلیل حسینی    

تفسیر دور سوم و چهارم رویارویی تاریخی احسان قایم مقامی و آناتولی كارپوف

"آرامش پس از طوفان"

(3) Karpov,Anatoly (2644) - Ghaem Maghami,Ehsan (2604) [E36]

Mate of the King (3), 30.01.2009

[Fritz 11 (10s)]

E36: Nimzo-Indian: Classical: 4...d5 5 a3

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 d5 5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 dxc4 7.Qxc4 b6 8.Bf4 Ba6 9.Qa4+ Qd7 10.Qxd7+

آخرین حرکت کتاب.

10...Kxd7

سیاه فرصت قلعه را از دست می دهد.

11.Rd1 Rc8 12.f3

تحکیم e4+g4

12.Nf3 Ke7²

12...Ke8 13.e4 Bxf1 14.Kxf1 c5 15.dxc5 Rxc5

امنیت شاه سیاه نادیده گرفته شده است.

16.Ne2 Nbd7 17.Rd2 Rac8 18.Kf2 Rc2 19.Rhd1 Rxd2 20.Rxd2 Ng8

20...e5 21.Be3=

21.h4 Ne7 22.h5 h6

حفاظت از g5.

23.g4 a6 24.Be3 b5 25.Bd4 f6

کنترل e5

26.Bc3 Ne5 27.b3

پوشش c4

27...Nd7 28.Bb4 Nc6 29.Nd4 Nxd4 30.Rxd4 Rc6 31.Rd6 Rxd6 32.Bxd6 e5 33.Ke3 Kf7 34.Kd3 Ke6

تهدید سیاه گرفتن مهره با Ke6xd6 است.

35.Bb4 Nb8 36.Bf8

تهدید سفید گرفتن مهره با Bf8xg7 است.

36...Kf7

تهدید سیاه گرفتن مهره با Kf7xf8 است.

37.Bc5 Nc6 38.a4 Ke6 39.axb5 axb5 40.Kc3 Kf7 41.Be3 Ke6 42.Bc5 Kf7 43.Be3

تکرار مجدد وضعیت.

43...Ke6 44.Bc5 ½–½

 

(4) Ghaem Maghami,Ehsan (2604) - Karpov,Anatoly (2644) [B14]

Mate of the King (4), 01.02.2009

[Fritz 11 (10s)]

B14: Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack with 5...e6 and 5...g6

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5 Nxd5 8.Qc2 Nc6 9.Bd3 Ba5 10.a3 Nxc3 11.bxc3 Nxd4 12.Nxd4 Qxd4 13.Bb5+ Bd7 14.0–0 Qe5 15.Bxd7+

آخرین حرکت تیوریک کتاب.

15...Kxd7

سیاه فرصت فلعه گیری را از دست می دهد.

16.Qa4+ Ke7 17.Bf4 b5

تهدید سیاه گرفتن مهره با b5xa4 است.

17...Qxc3??

پیاده باید تنها رها شود وگرنه سیاه تنبیه خواهد شد:

18.Rac1 Qb2 19.Rb1+- (19.Qxa5 Rhc8+-)

18.Qxa5 Qxf4 19.a4 a6 20.Rfd1

20.axb5 axb5 21.Qxb5 Rhb8=

20...Rhc8³ 21.axb5 axb5 22.Qxa8 Rxa8 23.Rxa8

سیاه وزیر می گیرد.

23...Qc7 24.Ra3 Qc5 25.Rb3 Qc4

تهدید سیاه گرفتن مهره با Qc4xb3 است.

26.Rdb1 f5 27.Rxb5 Qxc3 28.R5b3 Qc2 29.R3b2 Qe4 30.Rb4 Qe2 31.R4b2

تهدید سفید گرفتن مهره با Rb2xe2 است.

31...Qe4

تکرار مجدد وضعیت

32.Rb4 Qe2 ½–½