تبلیغات
شطرنج شیراز - كانون اندیشمندان پارس - بازیهای تفسیر شده ی احسان قایم مقامی و آناتولی كارپوف توسط نرم افزار Fritz11

از كنار افتخاری كه احسان قایم مقامی نصیب ایران و شطرنج این مرز و بوم آریایی كرد نمی توان بی تفاوت عبور كرد و وظیفه ی تك تك علاقه مندان و دلسوزان است تا به نحوی میسر این دستاورد جهانی را مورد حمایت قرار دهند. به همین منظور تفسیر این بازی ها را كه البته توسط نرم افزار قدرتمند Fritz 11 انجام گردیده است در اختیار علاقه مندان قرار می دهم. تفسیر و ترجمه ی هر 20 بازی در حال انجام است و هر چه سریعتر ارایه می گردد. در حال حاضر بازی اول و دوم را مشاهده نمایید كه انتقام دور دوم طعم تلخ نتیجه ی دور اول را محو كرد. 

(1) Karpov,Anatoly (2644) - Ghaem Maghami,Ehsan (2604) [E32]

Mate of the King (1), 27.01.2009

[Fritz 11 (10s)]

E32: Nimzo-Indian: Classical (4 Qc2): 4...0–0

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 0–0 5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 b5 7.cxb5 c6 8.f3 Nd5 9.Qd3

آخرین حرکت گشایشی

9...f5

9...cxb5 10.e4 Nb6 11.Nh3=

10.Nh3

10.e4 Nc7²

10...cxb5 11.e4 fxe4 12.fxe4 Nf6?

حرکت 12...Nb6² بقای سیاه را بدنبال داشت.

13.e5+- Nd5 14.Ng5 Rf5

14...g6 15.h4 b4+-

15.h4+- h6??

یک اشتباه نظری؛ هر چند سیاه بر هر ترتیب بازنده است.

15...h5 16.Qd1 Qb6±

16.g4 Rxf1+

حرکت 16...hxg5 نیز نمی تواند چیزی را برگرداند.

16...hxg5 17.gxf5 g4 18.f6+-

17.Rxf1 hxg5 18.Qg6??

حرکتی تاسف برانگیز که از دست دادن فرصت مسلم پیروزی تلقی می شود. 18.hxg5 پیروزی را ضمانت می کرد.   

18.hxg5 18...Ne7 19.Rh1+-

18...Nf4±

18...gxh4 19.Bg5 Qxg5 20.Qxg5+-

19.Bxf4 gxf4 20.Rxf4 Qxh4+ 21.Kd2

سفید فرصت قلعه را از دست می دهد.

 

21...Qh2+

چنگال سیاه f4+d2

22.Ke3 Bb7

22...Qh3+ 23.Rf3 Qh6+ 24.Qxh6 gxh6+-

23.Raf1± Nc6 24.Rf7 Qh3+ 25.Kd2 Qh7??

سیاه تحت فشار بسیار زیاد است و در هم می شکند.

¹25...Qh6+ 26.Qxh6 gxh6 27.Rxd7 Na5±

26.Rf8+!+-

نقطه ی شکست f8.

26...Rxf8 27.Rxf8+ Kxf8 28.Qxh7 Nxd4 29.Kc3 Nf3

حرکت 29...Nc6 ارزشی بدنبال ندارد.

29...Nc6 30.Qd3 Ke8 31.Qxb5+-

30.g5!

نقطه ی شکست g7.

30...Nxe5

30...Nxg5 Ke7 

31.Qh8+ Kf7 32.Qb8 b4+

حرکت 32...Bc6 نیز هیچ پیامدی ندارد.

32...Bc6 33.Qxe5 Kg6 34.Kb4+-

33.axb4 Bc6

33...Kg6 34.Qxe5 a6 35.Qd6+-

34.Qxe5 a6 35.Kd4

35.Qe2 35...Kg6 36.Qxa6 Kxg5+-

35...Bb5 36.Kc5 d6+

36...Kg6+- 

37.Kxd6 Kg6 38.Ke7 Kh7 39.Qe4+ Kh8

39...Kg8 حرکتی نگهدارنده محسوب نمی شود.

[39...Kg8 40.g6 Be8 41.Qa8 e5 42.Qxe8#

40.g6 Bc6

40...Be8 نیز مشکلی را حل نمی کند.

40...Be8 41.Qh4+ Kg8 42.Qh7#

41.Qf4 Bd5

41...e5 42.Qf8#

42.Qb8#

42.Qf8#  1–0

 

(2) Ghaem Maghami,Ehsan (2604) - Karpov,Anatoly (2644) [B14]

Mate of the King (2), 28.01.2009

[Fritz 11 (10s)]

B14: Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack with 5...e6 and 5...g6

 

1.e4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5 Nxd5 8.Bd2 Nc6 9.Bd3 0–0 10.0–0 Nf6

حمله به پیاده ی ایزوله در d4

11.Be3

آخرین حرکت تیوریک گشایشی

11...Ne7

11...b6 12.Qa4 Bb7 13.Rac1=

12.Bg5

سفید از یک وضعیت بسیار فعال برخوردار است.

12...Nfd5

تهدید سیاه گرفتن مهره است: Nd5xc3

13.Qb3 Nxc3 14.bxc3 Bd6 15.c4

سیاه وضعیتی فشرده و تنگ دارد.

15...h6

تهدید سیاه گرفتن مهره با h6xg5 است.

16.Bh4 Rb8 17.Bc2 b6

سیاه همچنان وضعیتی فشرده دارد.

18.Qd3 f5 19.Rfe1 Qc7 20.Bg3 Nc6 21.Rab1 Bxg3 22.hxg3 Qd6 23.Qc3

طرح سفید c5 است.

23...Kh7

23...Bd7!?±

24.g4 Rb7 25.c5

25.gxf5 exf5 26.d5 Na5±

25...bxc5± 26.dxc5 Qf4 27.gxf5 exf5 28.Rbd1

28.Bb3 Rd8±

28...Qb4² 29.Qxb4 Nxb4 30.Ba4 Nxa2 31.Be8

سوار سیاه نمی تواند به c8 برود.

31...Rc7 32.c6 Nb4

تهدید سیاه گرفتن مهره با Nb4xc6 است.

33.Rd8 Rf6 34.Nd4 Nxc6 35.Bxc6 Rfxc6 36.Nxc6 Rxc6 37.Re7 a6 38.Ra7 Be6 39.Re8 Bc4 40.Ree7

سفید حریف را میخکوب می کند:Re7xg7

40...Rg6 41.f3 h5 42.Kf2 Kh6 43.g3 Kh7 44.Re5 Rf6 45.Ke3 Kh6 46.Ree7

تهدید سفید گرفتن مهره با Re7xg7 است.

46...Rg6

تهدید سیاه گرفتن مهره با Rg6xg3 است.

47.Kf4 Bd3 48.Ra8 Kh7?

48...Rb6!?±

49.Ree8+- Rb6 50.Kg5 Rg6+ 51.Kxh5 Rh6+ 52.Kg5 Rg6+ 53.Kf4 Rb6 54.Ra7 Rb4+ 55.Kg5 Rb6 56.Ree7 Rg6+ 57.Kf4 Bb5

57...Kh6 58.Rf7+-

58.Re5 Bd3 59.Rd7 Bc2 60.Rc5 Bb1 61.Rb7 Bd3 62.Rd7

تهدید سفید گرفتن مهره با Rd7xd3 است.

62...Bb1 63.Rd1 Rb6 64.Rcc1 Ba2 65.Kxf5 a5 66.Rh1+ Kg8 67.Rc8+ Kf7 68.Rc7+ Kg8 69.Ra1 Be6+?

69...Rb5+ 70.Kf4 Bd5+-

70.Ke5 Ra6 71.Ra4

به نظر می رسد 71.Rb1!? بهتر است.

71.Rb1!? Ba2 72.Rbb7 Re6+ 73.Kd4 Rd6+ 74.Ke3 Rg6 75.Rb8+ Kh7+-

71...Bb3 72.Rg4 Bf7 73.Ra4 Bb3 74.Rc8+ Kh7 75.Rh4+ Kg6

سیاه در تدارک پیشروی به a4 است.

76.Rg4+ Kh7 77.Rc7 Re6+ 78.Kd4 a4

78...Rg6+-

79.Rcxg7+ Kh6 80.Ra7

80.f4 a3 81.R7g5 Kh7 82.Rh4+ Rh6 83.Rxh6+ Kxh6+-

80...Rc6 81.Kd3 Re6

حرکت 81...Rf6 نمی تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد.

81...Rf6 82.Ra8 Kh7 83.Ke3+-

82.Raxa4 Bxa4 83.Rxa4 Re1

83...Rb6 نیز چیزی را بهبود نخواهد داد.

83...Rb6 84.Ke4+-

84.Ra5 Kg6 85.g4 Kf6 86.Kd4

سفید با 86.g5+ به آرامش خواهد رسید.

86.g5+ 86...Kg6 87.f4 Kh5+-

86...Rd1+

86...Rb1 87.g5+ Kg6 88.f4+-

87.Ke4 Rb1

از حرکت 87...Kg6 نیز کمک زیادی بر نمی آید.

87...Kg6 88.f4+-

88.Kf4

سفید در اندیشه ی g5 است.

88...Rb4+ 89.Kg3 Kg6 90.Ra6+ Kg7 91.g5 1–0