تبلیغات

درس اول: یك حمله در مركز

 

v      قهرمانی شوروی 1973

v      سفید: الكساندر بلیافسكی

v      سیاه: بوریس اسپاسكی

حرکت با سیاه

می توان با یك استراتژی ساده، بدور از تكلف های پیچیده ی محاسباتی، آخر بازی را كنترل نمود؛ این موضوع را می توان با در نظر گرفتن یك وضعیت معمولی تشریح كرد، به این صورت كه یكی از طرفین با پیشروی سوارهای خود در فكر حمله و مبارزه ای سخت است و طرف دیگر نیز عكس العملی تدافعی دارد. در این حالت پرداختن به یك استراتژی بسیارساده و روان، كارگشا خواهد بود كه عبارت است از حمله به مركز.(استراتژیهای پیچیده و مشكل را در قسمتهای دیگر مرور خواهیم كرد.)

پیشروی موفقیت آمیز پیاده های مركزی را بازیكنانی چون فیلیدور به نمایش گذاشته اند. مثال حاضر از استراتژی جدید تری برخوردار است. سیاه یك مركز پیاده ای گسترده دارد و در صورتی كه با حمایت سوارهای خود به طریق درستی آنها را پیش براند، می تواند یك حمله مستقیم را آغاز كند.

18...e5 19.Nb3 Nxb3+ 20.axb3 Be6 21.Be2 0–0 22.Rhf1 a5 23.Bb5

فیل مانع حركت ...a4  سیاه می گردد.

23...Rac8 24.Bd3 Rc6 25.Bf5

25.Kd2

با طرح تدارك حركتRa1  كه در آ ن صورت سیاه می تواند..e4 و..d4  را بازی كند.

25...Bxf5 26.Rxf5 Rfc8! 27.Rd2 d4

با تهدید ..d3

28.Kd1?!

28.Kb1!?  كمی بهتر بود، هر چند این حركت پوشش كمتری روی پیشروی حریف در مركز دارد.

28...Rb8!

تهدید …a4 تكلیف بازی را مشخص خواهد نمود.

29.g4 h6 30.Rdf2 Rbb6 31.Kd2 a4! 32.bxa4 Rxb2 33.Kd3 Kg7 34.Rxe5!?

آخرین شانس سفید یك قربانی.

34...fxe5 35.Bxe7 Rc3+ 36.Ke4 d3?

36...Re3+ 37.Kd5 d3 38.Ke6 dxc2

 سیاه برنده است چرا كه سفید امكان تساوی ندارد.

37.Bf6+?

تلاش برای یك فرار بزرگ با:

37.Bd6! Kg6! (37...dxc2 38.Bxe5+) 38.Rf6+!! Kxf6 39.Bxe5+ Kg5 40.Bxc3 Rxc2 41.Kxd3 Rxh2 42.a5 Kxg4

و سفید به تساوی نزدیك می شود.

43.Kc4 h5 44.a6 h4 45.Kb5 Re2 46.a7 Re8 47.Kc6 h3 48.Be5!

اسپاسكی خوش شانس این تركیب را ندیده است.

37...Kg8 38.Bxe5 Rb4+ 39.Kd5 Rxc2 40.Rf1 d2 41.Rd1 Rxg4 42.a5 Ra4 43.a6! Kh7

43...Rxa6? 44.Bf4! Raa2 45.Bxh6

44.Bb8 Ra1! 45.a7 Rxd1 46.a8Q Re1

استراتژی سیاه در مركز،  بازی او را به سمت پیروزی هدایت نمود.

 

 

درس دوم: حمله به شاه

v      لینارس 1999(دور دهم)

v      سفید: ویشی آناند

v      سیاه: گری كاسپاروف

حرکت با سیاه

هدف نهایی از حمله، مات كردن حریف است، با این وجود در یك وضعیت آخر بازی واقعی حمله ای كه منجر به مات حریف گردد به ندرت اتفاق می افتد، چرا كه یك بازیكن با تجربه با براورد وضعیت بغرنج خود و پیش از آن كه این اتفاق بیفتد تسلیم  شده و باخت خود را می پذیرد. حمله به شاه با تعدادی از سوارها اغلب یكی از تئوریهای پایه ای استراتژی آخر بازی محسوب می گردد. یكی از این حملات مستقیم جالب توجه و دیدنی در لینارس 1999 اتفاق افتاد.

36...Ne4?

حركت درست:

36...Nd7! 37.Nb2 Nb6

تحلیل كاسپاروف اینگونه ادامه می یابد:

38.c4 Bxc4! 39.Nxc4 Nxc4+ 40.Kb3 Ne5! 41.Ka4 Nc6

 

37.Nb2!

دفاع از پیاده ی ستون c از اهمیت كمی برخوردار است.

37...Nxc3 38.Nd3+ Ke3 39.Nc5 Bf5 40.Kb2!

هدف نهایی راندن پیاده ی a است.

40...Nd5

حمایت با شاه موجب از دست رفتن مهره می شود.

41.Nb7 a4 42.c4! Nb6 43.Nd6 Bd3 44.c5! Nd5 45.Ka3 Bc2 46.Nb5! Ne7

اسب باید پیاده ی c را متوقف كند.

47.Na7?

آناند می توانست دفاع عجیب خود را اینگونه ادامه دهد:

47.Nc3! Kd4 48.Nxa4 Kc4 49.Nb6+ Kxc5 50.Nd7+

47...Kd4 48.c6 Nd5 49.Nb5+

ادامه ی زیر بهتر است:

49.Kb2! Bf5 50.Nb5+ Kc5 51.Nc3 Nb6 52.Ka3

 سیاه خواهد برد:

52...Nc4+! 53.Ka2 (53.Kxa4 Bc2#) 53...Be6! 54.Nxa4+ Kb4 55.Nb2 Nd2+ 56.Ka1 Ka3 57.c7 Nb3+ 58.Kb1 Bf5+ 59.Nd3 Bxd3#

49...Kc5 50.c7 Bf5!

50...Bf5! 51.Kxa4 (51.Na7 Nxc7 52.Kxa4 Kb6) 51...Nb6+ 52.Ka5 Nc4+ 53.Ka4 Bc2#